Документи и условия

Необходими документи

Необходими документи за кандидатстване за юридическо лице

  • Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията;
  • Удостоверение за регистрация по ЗДДС;
  • Учредителен документ на дружеството (учредителен договор, дружествен договор или устав);
  • Заверени счетоводни отчети на дружеството (баланс, отчет за приходите и разходите) за последните три години; копие на данъчната декларация (заверено "Вярно с оригинала", подпис и печат)

Необходими документи за физическо лице

  • Копие от лична карта;
  • Копие от свидетелство за управление на МПС;
  • Декларация за задължения от публичноправен характер към държавата и/или общините, задължения по банкови кредити и лизингови договори;
  • Документ, удостоверяващ дохода (Трудов договор и Служебна бележка за доход от работодател; копие от годишната данъчна декларация за предходните 2 години; копие от договор за управление; друг документ, удостоверяващ доход).