Условия за наем

Информация за наем
Условия за наем на автомобил

С настоящия договор Турист Сервиз Рент а кар ЕООД (Sixt България), в качеството си на Наемодател отдава под наем на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване автомобил, за срок и наемна цена, описани на лицевата страна на договора, при условия, уговорени подробно по-долу, както следва:

 1. Автомобилът се предава на НАЕМАТЕЛЯ в изправно техническо състояние, с принадлежности и документи, описани в приемо предавателен протокол – неразделна част от договора.
  1. С подписа си върху договора НАЕМАТЕЛЯТ приема условията и цените на „Каталог за оценка на щети“, който може да бъде предоставен във всеки офис на Сикст България. Цените в „каталога за оценка на щети“ включват вложените части, времето за труд по отрмонтирането на щетите и пропуснати ползи през времето, в което автомобила няма да бъде използван от НАЕМОДАТЕЛЯ.
 2. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава:
  1. да ползва автомобила с грижата на добър стопанин за уговорения срок, като спазва стриктно техническите изисквания за експлоатация на автомобила, указанията на НАЕМОДАТЕЛЯ и общите условия на застрахователя към застрахователната полица, копие от които се предоставят на НАЕМАТЕЛЯ при подписване на договора;
  2. да осигури опазването на автомобила от посегателства, като го паркира само на охраняем паркинг или гараж, с включена алармена система и други налични технически средства за защита, като вземе всички предпазни мерки;
  3. да не предоставя на трети лица и да не оставя в автомобила принадлежащите ключове, имобилайзери и/или дистанционни за защитните устройства, регистрационния талон и/или други предоставени му документи и аксесоари;
  4. да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ договорената наемна цена за автомобила, включваща такса за застраховка на автомобила срещу щети, загуби и кражба, както и други такси за допълнителни услуги, които НАЕМАТЕЛЯТ е приел да ползва при наемането на автомобила при условията на настоящия договор;
  5. да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ обезщетение за повредите, щетите и липсите настъпили през времето на ползване на автомобила, до максимума на отговорността (ексцес) за наетата група автомобил описана на лицевата страна на договора за наем, като “Excess”. Отговорността на НАЕМАТЕЛЯ за групите автомобили е с вкл. ДДС 20% и е както следва: M***, E***, C***, I*** - 600.00 Евро, S***, F** - 840.00 Евро, P***, L***, FVMR – 1200.00 Евро, X*** - 1440.00 Евро.
  6. при настъпване на ПТП или друго застрахователно събитие, да го регистрира своевременно още същия ден, като уведоми органите на пътна полиция /КАТ/ и изисква съставяне на съответни констативни протоколи и други документи, както и да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ незабавно за настъпилото събитие;
  7. да не преотстъпва ползването на автомобила на трети лица без изричното писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ;
  8. след изтичане на уговорения срок, както и при предсрочно прекратяване на договора, да върне автомобила на указаното в настоящия договор място, в рамките на установеното за НАЕМОДАТЕЛЯ работно време. При закъснение от повече от един час (60мин.), НАЕМАТЕЛЯ се задължава да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ допълнителен ден, съгласно действащата тарифа. В случай на връщане на нает автомобил в отсъствието на НАЕМОДАТЕЛЯ или извън работно време, НАЕМОДАТЕЛЯ си запазва правото да таксува НАЕМАТЕЛЯ за възникнали щети, по времето през което автомобила е бил паркиран и до получаване на ключовете и документите на наетата кола.
  9. да върне автомобила в изправно техническо състояние /като се отчита нормалното изхабяване/ и с всички предоставени от НАЕМОДАТЕЛЯ принадлежности, документи и аксесоари, описани в договора и/или приемателно предавателен протокол;
  10. да заплати всички такси и глоби за неправилно паркиране и други нарушения на правилата за движение по пътищата за периода до връщането на автомобила, адресирани до НАЕМОДАТЕЛЯ и отнасящи се до автомобила, НАЕМАТЕЛЯ или трето лице свързано с него, освен ако същите са наложени по вина на НАЕМОДАТЕЛЯ;
  11. да обезщети НАЕМОДАТЕЛЯ за всички претърпени щети, липси и пропуснати ползи изцяло, в следните случаи:
   1. отстъпи управлението на автомобила на лице без свидетелство за управление или за което няма изрично писмено съгласие от НАЕМОДАТЕЛЯ;
   2. автомобилът е управляван от водач, употребил алкохол или друго упойващо вещество;
   3. при настъпило застрахователно събитие не осигури или не представи своевременно всички необходими документи за защита интересите на НАЕМОДАТЕЛЯ пред застрахователя, включително писмен полицейски протокол за събитието;
   4. използва автомобила за извършване на умишлено престъпление, надлежно установено по предвидения от закона ред;
   5. автомобилът е използван за транспортиране на пътници и товари срещу възнаграждение, за транспортиране на забранени от закона стоки или е управляван извън пътните настилки;
   6. автомобилът е използван за теглене на друг автомобил, за състезателна дейност или учебни цели;
   7. настъпилото събитие не се покрива от застраховката, съгласно общите условия към застрахователната по лица;
   8. извършени са неразрешени от НАЕМОДАТЕЛЯ ремонти по автомобила;Допуска се НАЕМАТЕЛЯТ да напуска територията на Р. България, но само с изричното писмено съгласие нa НАЕМОДАТЕЛЯ и след заплащане на такса „пресичане на граница”. В случай на нерегламентирано пресичане на границите на Р. България всички приети застраховки стават невалидни и НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплати такса „пресичане на граница”, както и наказателна такса в размер между 120.00 и 1200.00 ЕВРО с вкл. ДДС 20%.
 3. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да упражнява контрол за спазване на уговорения начин на ползване на автомобила, като взема съответни предпазни мерки и полага необходимите грижи за предотвратяване на технически повреди по автомобила /извън обичайните, резултат от нормална употреба/, както и възникване на потенциални загуби и щети.
 4. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да удължи периода на договора до връщането на ключовете и документите на автомобила.
 5. При неизпълнение на задълженията по т.2, касаещи уговорения начин за безопасно използване на автомобила и опазване от посегателства, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора без предизвестие, като автомобилът следва да бъде върнат на НАЕМОДАТЕЛЯ в същия ден най-късно до края на работното време.
 6. При повреда на автомобила по вина на НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, считано от датата на установяване на повредата.
 7. При повреда на автомобила, която не може да се вмени във вина на НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на Наемателя подходящ заместващ автомобил. При обективна невъзможност за изпълнение на това задължение, договорът се прекратява, считано от датата на постъпване на автомобила за ремонт.
 8. При всеки случай на констатирани щети по автомобила, които не са резултат от обичайна употреба и нормално износване, при инциденти и нарушения на правилата за движение по пътищата, НАЕМАТЕЛЯТ дължи да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯТ всички такси за щети, глоби или фишове, както и административна такса в размер на 36.00 Евро с вкл. ДДС 20% съгласно действащите към момента общи условия на НАЕМОДАТЕЛЯ за наем на автомобил.
 9. НАЕМАТЕЛЯТ дължи пълно обезщетение във всеки случай на: частична щета, кражба и/или липса на: елементи на автомобила, чистачки, касетофон, навигационна система, антена, гуми, джанти, тасове и щети по ходовата част и двигателя на автомобила; Загуба или повреда на регистрационни табели, документи, ключове и алармени системи; Повредени интериорни детайли; Замърсена тапицерия, нетърпима миризма на цигарен дим и други замърсявания по интериора и екстериора на автомобила, изискващи до пълнително специално почистване; При зареждане с погрешно гориво НАЕМАТЕЛЯТ заплаща стойността на един резервоар гориво, таксата за ремонт и репатриране на автомобила.
  • Таксата за загуба или повреда на регистрационни табели, документи, ключове и алармени системи е в размер на 240.00 Евро с вкл. ДДС 20%.
  • Таксата за повредена или загубена навигационна система е 360.00 Евро с вкл. ДДС 20%.
 10. Договорът влиза в сила от момента на подписването му и има действие за уговорения срок. При евентуално предвидено или непредвидено от страна на НАЕМАТЕЛЯ неспазване срока на връщане на автомобила, то той се задължава да уведоми за това НАЕМОДАТЕЛЯ не по-късно от уговорените дата и час на връщане на автомобила.
 11. Договорът може да бъде изменян и допълван с писмени споразумения между страните, които стават неразделна негова част.
 12. Възникналите спорове във връзка с изпълнението на поетите по договора задължения, неговото тълкуване, действителност и прекратяване, се решават между страните със споразумение, а при непостигане на такова - в Арбитражния съд при БТТП.
 13. За въпроси, неуредени в настоящия договор или в случай на неприложимост на някоя от клаузите му, се прилагат съответните норми на действащото гражданско законодателство, регламентиращо тези отношения, като това в никакъв случай не води до недействителност на останалите клаузи от този договор.
 14. С подписване на договора НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че му е предоставено копие от Общите условия на застрахователя, както и че е инструктиран от НАЕМОДАТЕЛЯ за задължителните технически изисквания за експлоатация на автомобила, съгласно Указание за експлоатация на автомобила и е запознат с изискванията за управление на автомобил на територията на Република България.
 15. С подписване на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ дава съгласие от посочената от него кредитна карта да бъде блокирана (авторизирана) сума равна на наема на автомобила, плюс отговорността за наетата група автомобил (ексцес) посочена на предната страна на договора за наем, заедно с един резервоар гориво.
 16. С подписване на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ дава съгласие личните му данни да бъдат използвани, съгласно чл.19, ал.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като НАЕМОДАТЕЛЯТ гарантира, че няма да използва същите за цели, различни от договорените.
 17. Специални условия за резервации с Предплатени продукти: Промяна на резервация – промени по вече направена резервация могат да бъдат правени преди започване на наемния период срещу такса от 20.00 Евро. Всяко плащане преди наемния период или ценова разлика възникнала по време на наема не подлежат на възстановяване. Анулиране – създадени резервации могат да бъдат анулирани преди започване на наемния период. При анулиране, плащания извършени преди момента на наем, подлежат на възстановяване след таксуване в размер на не повече от 3 наемни дни (включително всички допълнителни такси). Анулиране на резервации може да бъде направено онлайн или в писмен вид, адресирано до Sixt rent a car, Customer Relations, Aéroport de Bale Mulhouse, F68300 SAINT LOUIS, Fax: +33(0)390228063, E-Mail: service.clientele@sixt.com. Не-явяване – в случай, че резервиран автомобил не бъде взет в уговореното време, предварително платената наемна сума следва да бъде удържана в пълен размер.
 18. Предплатена тарифа – Приемат се следните кредитни карти: Eurocard/Mastercard, AmericanExpress Card, VISA Card, Diners Card. Не се приемат дебитни или предплатени карти (Visa Electron). НАЕМАТЕЛЯТ трябва да бъде притежател на посочената кредитна карта. Потвърдените данни на водача и начина на плащане се попълват на ниво – резервация и не могат да бъдат променяни след това. Посочената кредитна карта трябва да бъде валидна и представена при поискване в момента на взимане на автомобила. Всички добавени стойности възникнали по време на наемния период ще бъдат таксувани от тази карта. При резервации направени по предплатена тарифа, предоставената кредитна карта ще бъде задължена назабавно с цялата предварителна сума на наема. Тази сума съдържа цената на наема, както и всички допълнителни такси. Цената за наем (плюс всички останали съгласувани такси, в т.ч. освобождаване от отговорност към автомобила, такса доставка, летищни такси и др.) плюс ДДС трябва да бъдат платени изцяло за целия период – при по- късно взимане или по-ранно връщане на автомобила възстановяване на сума не се предвижда